pldp_banner_blué_2


Chú ý: Chua Dich Bài chưa dịch/đang dịch/chưa đưa lên.
Khi quí vị xem căc bài loại "Bản in", nếu computer chậm xin chờ vài phút

 

Trở về trang đầu
Bản dịch từ Mỹ Quốc
 
Bản dịch từ Việt Nam
Ngày giảng
KINH VĂN MỚI
Theo thời gian ấn hành
của www.falundafa.org

Cập Nhật
Việt
Việt
Dịch tù
tiếng Hán
Tiếng
Anh
Tiếng
Hán

Việt

Hán/Việt

30/05/1998

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Âu Châu
(Ngày 30, 31 tháng 5 năm 1998, Frankfurt, Ðức Quốc)
Hiệu chỉnh (A)

Falun Buddha Fa
Teaching the Fa at the Conference in Europe
(May 30 & 31, 1998, in Frankfurt, Germany)
English Version (A)


08/18/2013
Chua Dich


Chua Dich


Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
05/19/2013 Năm 2013 Nửu Ước Đại Địa Khu
Pháp Hội Giảng Pháp

Fa Teaching at the 2013 Greater New York Fa Conference

06/13/2013
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
                   
11/18/2012 Chúc Pháp Hội Đài Loan
Congratulations to the Taiwan Fa Conference

12/06/2012
Chua Dich

Chua Dich


Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
11/06/2012 Bảo trì thanh tĩnh
Stay Clearheaded

12/06/2012
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
07/14/2012 Giảng Pháp tại 2012 Pháp Hội Quốc Tế - Thủ Đô Hoa Kỳ
2012 International Fa Conference at the U.S. Capital


12/06/2012
Chua Dich

Chua Dich


Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
05/13/2012 20 Năm Giảng Pháp
20th Anniversary Fa Teaching

07/23/2012
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
05/03/2012 Lựa chọn
To choose

05/03/2012
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
02/06/2012 Mục đích căn bản giảng rõ sự thật
The Ultimate Objective of Clarifying the Truth

12/17/2012
Chua Dich

Chua Dich


Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
08/29/2011

Thế nào là đệ tử Đại Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Nửu Ước năm 2011
What is a Dafa Disciple
Fa Teaching Given at the 2011 New York Fa Conference


10/19/2011
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
07/16/2011

Đệ tử Đại Pháp phải học Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington DC năm 2011
Dafa Disciples Must Study the Fa
Fa Teaching Given at the 2011 Washington DC Metro Area Fa Conference

11/05/2011
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
06/10/2011

Giúp Sư Phụ chính Pháp” có nghĩa là gì?
What Does it Mean to “Help Master Rectify the Fa”?

11/05/2011
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
07/16/2001 Tác dụng của chính niệm
Fa The effect of Righteous Thought
07/14/2010


Bản xem
Chua Dich
Chua Dich
09/05/2010 Giảng Pháp tại Pháp Hội Nửu Ước 2010
(Vấn đáp phần I)

Fa Teaching Given at the 2010 New York Fa Conference
(Questions and Anwers Part 1 of 2)
10/07/2010


Chua Dich
Chua Dich
09/05/2010 Giảng Pháp tại Pháp Hội Nửu Ước 2010
(Phần Giảng Pháp )

Fa Teaching Given at the 2010 New York Fa Conference
(Lecture Portion)
10/07/2010


Chua Dich
Chua Dich
07/24/2010 Tinh Tấn thêm nữa
Be More Diligent
08/31/2010


Chua Dich
Chua Dich
06/30/2010 Cảm khái
Stirred by Reflection
07/01/2010


Chua Dich
Chua Dich

12/26/2009


Gửi Pháp Hội Ấn Độ Đầu Tiên

To the First Fa Conference in India

01/10/2010


Chua Dich

Chua Dich

11/22/2009


Gửi Pháp hội Âu Châu

To the European Fa Conference

01/10/2010


Chua Dich

Chua Dich

10/17/2009


Giảng Pháp Tại Hội Nghị Đại Kỷ Nguyên

Fa Teaching Given at the Epoch Times Meeting

11/24/2009


Chua Dich

Chua Dich

10//2009


Gửi Pháp Hội Ba Tây
To the Brazil Fa Conference

11/01/2009


Bản xem
Chua Dich

Chua Dich

03/26/2009


Giảng Pháp tại Manhattan

Fa Teaching Given in Manhattan

11/01/2009


Bản xem
Chua Dich

Chua Dich

09/27/2009


Gửi Pháp Hội Miền Trung Hoa Kỳ

To the Midwestern US Fa Conference

10/17/2009


Chua Dich

Chua Dich

09/06/2009


Giảng Pháp tại Pháp Hội Kỷ Niệm Thập Niên
Thành Lập Mạng Lưới Minh Huệ

(Câu hỏi và trả lời - Phần I)
Fa Teaching Given at the Fa Conference Marking the
Tenth Anniversary of the Minghui Website’s Founding

10/17/2009


Chua Dich

Chua Dich

09/06/2009


Giảng Pháp tại Pháp Hội Kỷ Niệm Thập Niên
Thành Lập Mạng Lưới Minh Huệ

(Câu hỏi và trả lời - Phần II)
Fa Teaching Given at the Fa Conference Marking the
Tenth Anniversary of the Minghui Website’s Founding

11/17/2009


Chua Dich

Chua Dich

09/06/2009


Giảng Pháp tại Pháp Hội Kỷ Niệm Thập Niên
Thành Lập Mạng Lưới Minh Huệ

Fa Teaching Given at the Fa Conference Marking the
Tenth Anniversary of the Minghui Website’s Founding

09/12/2009


Chua Dich

Chua Dich

06/06/2009


Giảng Pháp Trong Buổi Họp
Truyền Hình Tân Đường Nhân NTDTV

Fa Teaching Given at the NTDTV Meeting

8/24/2009


Bản xem
Chua Dich

Chua Dich

06/06/2009


Giảng Pháp Trong Buổi Họp
Truyền Hình Tân Đường Nhân NTDTV
(Câu hỏi và trả lời)
Fa Teaching Given at the NTDTV Meeting

9/23/2009


Bản xem
Chua Dich

Chua Dich

08/04/2009


Cảnh tỉnh
Be Vigilant

8/10/2009


Chua Dich

Chua Dich

07/18/2009


2009 Hoa Thịnh Đốn DC Pháp Hội Quốc Tế Giảng Pháp
Fa Teaching at the 2009 Washington DC
International Fa Conference

07/31/2009


Chua Dich

Chua Dich

06/07/2009


2009 Đại Nữu Ước Quốc Tế Pháp Hội Giảng Pháp
(Câu hỏi và trả lời - Phần II)

Fa Teaching at the 2009 Greater New York International Fa Conference

8/19/2009


Chua Dich

Chua Dich

06/07/2009


2009 Đại Nữu Ước Quốc Tế Pháp Hội Giảng Pháp
(Câu hỏi và trả lời - Phần I)

Fa Teaching at the 2009 Greater New York International Fa Conference

07/20/2009


Chua Dich

Chua Dich

06/07/2009


2009 Đại Nữu Ước Quốc Tế Pháp Hội Giảng Pháp
Fa Teaching at the 2009 Greater New York International Fa Conference

07/14/2009


Chua Dich

Chua Dich

05/17/2009


Lời chúc mừng
Greetings - Canada Fa Conference

05/23/2008
Chua Dich

Chua Dich

11/16/2008

Một lần nữa
chúc Pháp Hội Âu Châu thành công [2008]

[11/16/2008]
Again Wishing a Complete Success to the European Fa Conference

11/28/2008

Chua Dich

05/24/2008

Giảng Pháp tại Pháp Hội Nửu Ước
Ngày 24 tháng 5 năm 2008 tại Mã Nhật Tân
Fa Teaching at the 2008 New York Conference

06/28/2008    
Chua Dich

04/14/2008

Thuyết Minh [2008]
[04/14/2008]
Clarification

04/24/2008
 

Chua Dich

02/26/2008

Đào Sa [2008]
[02/06/2008]
Sifting of the Sand

03/01/2008
Chua Dich
 

Chua Dich

02/06/2008

Chúc mừng [2008]
[02/06/2008]
Greetings

02/18/2008
Chua Dich
 

Chua Dich

12/15/2007

Chúc mừng [2007]
[12/15/2007]
Greetings
Australia Fa Conference

02/18/2008
Chua Dich
 

Chua Dich

11/21/2007

Gửi Pháp hội tại Pháp [2007]
[11/21/2007]
To the France Fa Conference

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
 

Chua Dich

09/23/2007

Gửi Pháp hội Châu Âu [2007]
[09/23/2007]
To the European Fa Conference

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
 

Chua Dich

09/22/2007

Gửi Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota [2007]
[09/22/2007]
To the Midwest Fa Conference in Minnesota

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
 

Chua Dich

 

05/10/2007

 

Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp» [2007]
On the Novel The Cosmos's Calamity

05/10/2007
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

04/07/2007

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Nữu Ứơc năm 2007 -
Manhattan
(Vấn Đáp Phần II - B)
Fa Teaching at the 2007 New York Fa Conference - in Manhattan (QA 2)


06/12/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

04/07/2007

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Nữu Ứơc năm 2007 -
Manhattan
(Vấn Đáp Phần II - A)
Fa Teaching at the 2007 New York Fa Conference - in Manhattan (QA 2)


06/06/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

04/07/2007

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Nữu Ứơc năm 2007 -
Manhattan
(Vấn Đáp Phần I )
Fa Teaching at the 2007 New York Fa Conference - in Manhattan (QA 1)


05/28/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

04/07/2007

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Nữu Ứơc năm 2007 -
Manhattan
(Phần Giảng Pháp)
Fa Teaching at the 2007 New York Fa Conference - in Manhattan


05/03/2007

Chua Dich

 

Chua Dich

02/28/2007]

Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới
đang tham dự can nhiễu Chính Pháp [2007]

Disintegrate Completely All the Meddling Deities in the Three Realms that Have a Hand in Interfering with Fa-Rectification

 

03/16/2007
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

02/21/2007

Lại luận bàn về chính trị [2007]
Further Remarks on "Politics"

 

02/27/2007
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

01/01/2007

Cảm tạ các chúng sinh gửi lời chúc mừng [2007]
My Thanks to Sentient Beings Who Have Sent Greetings

 

01/07/2007
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

11/19/2006

Gửi Pháp hội Úc Châu
To the Australia Fa Conference

 

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

10/24/2006

Triệt Để Giải Thể Tà Ác [2006]
[10/24/2006]
Thoroughly Dissolve the Evil

 

10/24/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/22/2006

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Thủ Ðô Mỹ Quốc
(US Capital - Washington DC)

Teaching the Fa at the Fa Conference at the U.S. Capital

 

08/10/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/01/2006

Khai khải thế gian môn
Opening the Gate of the World

 

07/06/2006

Chua Dich

 

Chua Dich

06/25/2006

Gửi Pháp hội Chicago
To Chicago Fa Conference

 

06/25/2006

Chua Dich

 

Chua Dich

06/15/2006

Tế Thế
For the Good of the World

 

06/15/2006

Chua Dich

 

Chua Dich

05/28/2006

Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada, 2006
Teaching the Fa in Canada, 2006

 

06/18/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/25/2006

Gửi Pháp hội Ukraine
To Ukraine Fa Conference

 

05/28/2006
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

05/12/2006

Bước qua cửa tử
Pass the Deadly Test

 

05/12/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/25/2006

Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles
[Tiểu Bang CA, USA Mỹ Quốc]
(Phần Vấn Đáp III )

Teaching the Fa in the City of Los Angeles [Question and Answer Part III]

 

05/28/2006

Chua Dich

Chua Dich
 
Chua Dich

Chua Dich

02/25/2006

Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles
[Tiểu Bang CA, USA Mỹ Quốc]
(Phần Vấn Đáp II - B )

Teaching the Fa in the City of Los Angeles [Question and Answer Part II]

 

05/11/2006

Chua Dich

Chua Dich
 
Chua Dich

Chua Dich

02/25/2006

Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles
[Tiểu Bang CA, USA Mỹ Quốc]
(Phần Vấn Đáp II - A )

Teaching the Fa in the City of Los Angeles [Question and Answer Part II]

 

05/11/2006

Chua Dich

Chua Dich
 
Chua Dich

Chua Dich

02/25/2006

Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles
[Tiểu Bang CA, USA Mỹ Quốc]
(Phần Vấn Đáp I )

02/25/2006
Teaching the Fa in the City of Los Angeles [Question and Answer Part I]

 

05/04/2006

Chua Dich

Chua Dich
 
Chua Dich

Chua Dich

02/25/2006

Giảng Pháp tại Thành Phố Los Angeles
[Tiểu Bang CA, USA Mỹ Quốc]
(Phần giảng Pháp)

02/25/2006
Teaching the Fa in the City of Los Angeles [Lecture Part]

 

04/15/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

02/09/2006

Trừ Ác
Eliminating the Evil

 

02/09/2006

Chua Dich

 

Chua Dich

12/31/2005

Lời chúc (Pháp hội tại Atlanta)

 

12/31/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

17/12/2005

Trả lời các đệ tử Đại Pháp tại Peru
A Reply to the Dafa Disciples of Peru

 

17/12/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

03/12/2005

Gửi Pháp hội Israel
(To the Israel Fa Conference
)

 

03/12/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

05/11/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội  San Francisco, 2005
(phần giảng Pháp)
05/11/2005
Teaching the Fa in San Francisco, 2005 (Lecture portion)

 

12/19/2005

Bản xem

Bản để in

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/11/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội  San Francisco, 2005
(phần vấn đáp I)
05/11/2005
Teaching the Fa in San Francisco, 2005 (Questions and answers)

 

02/08/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/11/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội  San Francisco, 2005
(phần vấn đáp II)
05/11/2005
Teaching the Fa in San Francisco, 2005 (Questions and answers)

 

02/14/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/11/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội  San Francisco, 2005
(phần vấn đáp III)
05/11/2005
Teaching the Fa in San Francisco, 2005 (Questions and answers)

 

02/21/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

05/11/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội  San Francisco, 2005
(phần vấn đáp IV, phần cuối )
05/11/2005
Teaching the Fa in San Francisco, 2005 (Questions and answers)

 

05/03/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

10/29/2005

Thành Thục
Mature

 

10/29/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

10/19/2005

Hồng triều lạc
(The Red Tide's Wane)

 

10/19/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

[08/10/2005

Càng về cuối càng tinh tấn
[08/10/05]
(The Closer to the End, the More Diligent You Should Be)

 

09/10/2005

Chua Dich

 

Chua Dich

10/02/2005

Gửi Pháp hội tại Prague
(To the Prague Fa Conference)

 

10/02/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

09/25/2005

Hãy chân chánh tiến bước
(Walk Straight Your Path)

 

09/25/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/18/2005

Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới,
và tại Trung Quốc một tết Trung Thu tốt đẹp!

(To all Dafa disciples around the world and in mainland China, a happy Mid-Autumn Festival)

 

09/18/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

01/09/2005

Vứt bỏ tâm con người (Master's comment)
Shed the Human Mindset

 

01/09/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

20/07/2005

Học Pháp cho giỏi, buông bỏ chấp chước không khó
(Master's comment)
(Study the Fa Well, and Getting Rid of Attachments is Not Hard)

 

20/07/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/23/2005

Giảng Pháp tại thành phố Chicago
[06/25/05]
(Teaching the Fa in the City of Chicago)

 

07/23/2005

Chua Dich

 

Chua Dich

12/06/2005

Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu
(To the European Fa Conference in Stockholm)

 

12/06/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

05/22/2005

Giảng Pháp tại Pháp hội Canada
[05/22/05]
(Teaching the Fa at the 2005 Canada Fa Conference )


06/30/2005

Chua Dich

 

Chua Dich

04/24/2005

Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan
[04/24/05]
Teaching the Fa at the 2005 Manhattan International Fa Conference

 

06/01/2005

Chua Dich

 

Chua Dich

02/26/2005

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế
Miền Tây Mỹ Quốc [2007]

[02/26/2005]
Teaching the Fa at the Western U.S. International Fa Conference

09/29/2007  
Chua Dich

Chua Dich

02/15/2005

Chuyển Luân hướng thế gian
[02/15/05]
(Turning the Wheel Towards the Human World)

 

01/01/2006

Chua Dich

 

Chua Dich

09/02/2005

Chúc mừng năm mới [Ất Dậu 2005]
New Year's Greetings 

 

09/02/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

01/26/2005

Không phải là làm chính trị
We Are Not “Getting Political”01/26/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

01/15/2005

Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005
(To the 2005 European Experience Sharing Conference)01/15/2005
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

                   
12/00/2004

Giảng Pháp Tại Buổi họp
Với Các Học Viên Châu Á-Thái Bình Dương
(Vấn đáp phần I)
Teaching the Fa at the Meeting with Asia-Pacific Students
(April 12, 2004, in New York)


03/06/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

12/00/2004

Giảng Pháp Tại Buổi họp
Với Các Học Viên Châu Á-Thái Bình Dương (Vấn đáp phần II)

Teaching the Fa at the Meeting with Asia-Pacific Students
(April 12, 2004, in New York)


04/12/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/21/2004

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế
tại Nữu Ước năm 2004

Teaching the Fa at the 2004 International Fa Conference in New York


02/03/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/21/2004

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế
tại Nữu Ước năm 2004 (Vấn đáp phần I)

Teaching the Fa at the 2004 International Fa Conference in New York


02/19/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/21/2004

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế
tại Nữu Ước năm 2004 (Vấn đáp phần II)

Teaching the Fa at the 2004 International Fa Conference in New York


02/25/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/21/2004

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế
tại Nữu Ước năm 2004 (Vấn đáp phần III)

Teaching the Fa at the 2004 International Fa Conference in New York


03/06/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/10/2004

Cũng một gậy cảnh tỉnh
(My Version of a “Stick Wake-up” )11/10/2004
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

09/28/2004

Gửi lời thăm
Greetings 09/28/2004
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Chua Dich

09/19/2004

Master's Comment on a Student's Article

 

09/19/2004
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/19/2004

Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người
In Fa-Rectification Your Thoughts Have to be Righteous, Not Human


09/19/2004
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/01/2004

Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân
In Fa-Rectification Your Thoughts Have to be Righteous, Not Human 

 

09/01/2004
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 

Bản xem

Chua Dich

07/24/2004

Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004
Teaching the Fa at the 2004 Washington DC Fa Conference

 

04/24/2008

Chua Dich

Bản in  

Chua Dich

                   
11/29/2003

Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003
Teaching the Fa at the 2003 Atlanta Fa Conference
November 29, 2003         
                   
07/20/2003

Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003
(ngày 20 tháng Bảy, 2003)

Teaching the Fa at the 2003 Washington DC Fa Conference
(July 20, 2003)         

 

07/21/2003

Giảng Pháp tại buổi họp diễn giải về sáng tác mỹ thuật
(21 Tháng 7 năm 2003, Washington D.C.)

Teaching the Fa at the Discussion on Creating Fine Art
(July 21, 2003, Washington D.C.)01/13/2009

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/21/2003

Giảng Pháp Trong Buổi Họp Về Sáng Tác M ỹ Thuật [2003]
Teaching the Fa at the Discussion on Creating Fine Art
(July 21, 2003, Washington D.C.)


 
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/21/2003

Giảng Pháp Trong Buổi Họp Về Sáng Tác Nhạc
Teaching the Fa at the Meeting on Writing Music


06/26/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

                   
06/22/2003

Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003
(ngày 22 tháng Sáu, 2003, tại Chicago)
Teaching the Fa at the 2003 Midwest-U.S. Fa Conference
(June 22, 2003, in Chicago)


 
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
                   
05/18/2003

Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003
(ngày 18 tháng Năm, 2003)
Teaching the Fa at the Conference in Vancouver, Canada, in 2003 (May 18, 2003)


 
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
                   
04/20/2003

Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York
(ngày 20 tháng Tư, 2003)
Teaching and Explaining the Fa
at the Metropolitan New York Fa Conference
(April 20, 2003)


 
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
                   
02/15/2003

Giảng Pháp vào tiết Nguyên Tiêu 2003
tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
Vấn và Đáp Phần III vào Buổi Chiều
[02/15/2003]
Explaining the Fa During the 2003 Lantern Festival at the U.S. West Fa Conference

09/07/2007    
Chua Dich
02/15/2003

Giảng Pháp vào tiết Nguyên Tiêu 2003
tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
Vấn và Đáp Phần II vào Buổi Chiều
[02/15/2003]
Explaining the Fa During the 2003 Lantern Festival at the U.S. West Fa Conference

09/07/2007    
Chua Dich
02/15/2003

Giảng Pháp vào tiết Nguyên Tiêu 2003
tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
Vấn và Đáp Phần I vào Buổi Chiều
[02/15/2003]
Explaining the Fa During the 2003 Lantern Festival at the U.S. West Fa Conference

07/09/2007    
Chua Dich
02/15/2003

Giảng Pháp vào tiết Nguyên Tiêu 2003
tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc

[02/15/2003]
Fa-Lecture During the 2003 Lantern Festival
at the U.S. West Fa Conference

07/13/2007    
12/31/2002


New Year's Greetings from Master

 

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/30/2002

Kinh Văn Mới của Sư Phụ Lý:
Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002 Mỹ quốc

[11/30/2002]
Master Li’s New Article: Teaching the Fa at the 2002 Fa Conference in Philadelphia, U.S.A.

09/14/2007    
Chua Dich
10/14/2002


Righteous Thoughts

 

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/16/2002


The Net is Tightening

 

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/14/2002


Be Clearheaded

 

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

08/21/2002


Hurry Up And Tell Them

 

Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/22/2002

Giảng Pháp tại Pháp hội DC năm 2002
Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference
July 22, 200203/05/2004        
                   

04/27/2002


Giảng Pháp tại 2002 Pháp Hội tại Boston

Teaching the Fa at the 2002 Fa Conference in Boston

12/24/2009


Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

                   
03/00/2002

Đi vòng Bắc Mỹ giảng Pháp
Tháng 3 năm 2002

Touring North America to Teach the Fa
(March 2002)01/25/2008    
Chua Dich
03/00/2002

Đi vòng Bắc Mỹ giảng Pháp
Tháng 3 năm 2002 (Vấn và Đáp Phần)

Touring North America to Teach the Fa
(March 2002)
(QA)


01/25/2008    
Chua Dich
12/29/2001

Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ
[12/29/2001]
Fa-Lecture at the Conference in Florida, U.S.A.

04/26/2008    
07/21/2001

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế Washington DC
[07/21/2001]
Teaching the Fa at the Washington, D.C. International Fa Conference

05/01/2008    
05/22/2001

Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada
(Ngày 19 tháng 5 năm 2001 tại Ottawa)

[05/22/2001]
Teaching the Fa at the 2001 Canada Fa Conference
(May 19, 2001 in Ottawa)

05/27/2008    
12/09/2000

Giảng Pháp tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ
(Ngày 9 tháng 12 năm 2000 tại Ann Arbor)

Teaching the Fa at the
Great Lakes Fa Conference in North America
(December 9, 2000 in Ann Arbor)

06/06/2008    
10/21/2000

Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
21 tháng 10 năm 2000 San Francisco

Teaching the Fa at the Western U.S. Fa Conference
(October 21, 2000 in San Francisco)

06/01/2008    
06/26/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Midwest Mỹ Quốc (Chicago)
Phần giảng Pháp và Vấn Đáp Phần I, II
Teaching the Fa at the Conference in the Midwest-U.S
(Lecture and QA I and QA2)01/09/2008    
Chua Dich
06/26/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Midwest Mỹ Quốc (Chicago)
Phần giảng Pháp và Vấn Đáp Phần III
Teaching the Fa at the Conference in the Midwest-U.S
(QA3)

01/09/2008    
Chua Dich
06/26/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Midwest Mỹ Quốc (Chicago)
Phần giảng Pháp và Vấn Đáp Phần IV
Teaching the Fa at the Conference in the Midwest-U.S
(QA4)

05/16/2008    
Chua Dich
06/26/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội tại Midwest Mỹ Quốc (Chicago)
Phần giảng Pháp và Vấn Đáp Phần V
Teaching the Fa at the Conference in the Midwest-U.S
(QA5)


05/10/2008    
Chua Dich
05/23/1999

Pháp Luân Phật Pháp Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada
(Vấn Đáp Phần I)
Falun Buddha Fa
Teaching the Fa at the Conference in Canada

07/15/2009    
                   
05/08/1999

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp tại Pháp Hội tại New Zealand
(Ngày 8 tháng 5 năm 1999)
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at the Conference in New Zealand

06/06/2008    
Chua Dich
05/08/1999

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp tại Pháp Hội tại New Zealand - Vấn Đáp Phần I
(Ngày 8 tháng 5 năm 1999)
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at the Conference in New Zealand
(Q&A)

07/06/2008    
Chua Dich
05/08/1999

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp tại Pháp Hội tại New Zealand - Vấn Đáp Phần II
(Ngày 8 tháng 5 năm 1999)
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at the Conference in New Zealand
(Q&A)

07/06/2008    
Chua Dich
05/08/1999

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp tại Pháp Hội tại New Zealand - Vấn Đáp Phần III
(Ngày 8 tháng 5 năm 1999)
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at the Conference in New Zealand
(Q&A)

09/01/2008    
Chua Dich
                   
05/02/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội Úc Đại Lợi
(Sydney Ngày 2-3 tháng 5 năm 1999)
Lecture at Australia Far Conference
Sydney, may 2-3, 199901/04/2009  
Bản xem
Chua Dich
05/02/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội Úc Đại Lợi
(Sydney Ngày 2-3 tháng 5 năm 1999) -
câu hỏi & trả lời Phần I )
Lecture at Australia Far Conference
Sydney, may 2-3, 199902/26/2009
 
Bản xem
Chua Dich
05/02/1999

Giảng Pháp tại Pháp Hội Úc Đại Lợi
(Sydney Ngày 2-3 tháng 5 năm 1999) -
câu hỏi & trả lời Phần I I)
Lecture at Australia Far Conference
Sydney, may 2-3, 199905/25/2009
 
Bản xem
Chua Dich
02/21/1999

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
(Vấn và Đáp Phần III)

Falun Buddha Law Teaching the Fa at the Western U.S. Fa Conference

 

11/10/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

02/21/1999

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
(Vấn và Đáp Phần II )
]
Falun Buddha Law Teaching the Fa at the Western U.S. Fa Conference

 

10/30/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

02/21/1999

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
(Vấn và Đáp Phần I )
]
Falun Buddha Law Teaching the Fa at the Western U.S. Fa Conference

 

10/02/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

02/21/1999

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc
(Phần Giảng Pháp)
]
Falun Buddha Law Teaching the Fa at the Western U.S. Fa Conference

 

09/19/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

09/04/1998

Giảng Pháp tại Thụy Sĩ (Giảng Pháp) [1998}
09/04/1998
Falun Buddha Fa Teaching the Fa at the Conference in Switzerland

 

11/30/2005

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

09/04/1998

Giảng Pháp tại Thụy Sĩ [1998}
(Vấn Đáp I)
09/04/1998
Falun Buddha Fa Teaching the Fa at the Conference in Switzerland (Questions and Answers)

 

11/30/2005

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

09/04/1998

Giảng Pháp tại Thụy Sĩ [1998}
(Vấn Đáp II)
09/04/1998
Falun Buddha Fa Teaching the Fa at the Conference in Switzerland (Questions and Answers)

 

11/30/2005

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

03/29/1998

Giảng Pháp tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ
Ngày 29-30 tháng 3 năm 1998 tại Nữu Ước
(Phần Giảng Pháp)

Lecture at the First Conference in North America


02/25/2009

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

03/29/1998

Giảng Pháp tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ
Ngày 29-30 tháng 3 năm 1998 tại Nữu Ước
(Câu hỏi và trả lời - Phần I)

Lecture at the First Conference in North America


10/31/2008

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

03/29/1998

Giảng Pháp tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ
Ngày 29-30 tháng 3 năm 1998 tại Nữu Ước
(Câu hỏi và trả lời - Phần Ii)

Lecture at the First Conference in North America

02/06/2009

Chua Dich

Bản xem  
Chua Dich

Chua Dich

30/05/1998

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp tại Pháp Hội Âu Châu
(Ngày 30, 31 tháng 5 năm 1998, Frankfurt, Ðức Quốc)
Hiệu chỉnh (A)

Falun Buddha Fa
Teaching the Fa at the Conference in Europe
(May 30 & 31, 1998, in Frankfurt, Germany)
English Version (A)


08/18/2013
Chua Dich


Chua Dich


Chua Dich
Chua Dich
Chua Dich
                   
07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Tế Nam
(Trả lời các câu hỏi)
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in Jinan

 

05/09/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Diên Cát
(Trả lời các câu hỏi)
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in Yanji

 

04/14/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Quảng Châu
(Trả lời các câu hỏi Phân I )
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in
Guangzhou

10/16/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Quảng Châu
(Trả lời các câu hỏi Phần II )
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in Guangzhou

 

11/25/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Trường Xuân
(Trả lời các câu hỏi )
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in Changchun

 

11/29/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải [1997]
Giảng Pháp tại Triều Châu 
(Trả lời các câu hỏi )
Zhuan Falun Fajie
The Law of Zhuan Falun Explained
Teaching the Fa and Answering Questions in Zhengzhou

 

12/06/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/16/1997

Chuyển Pháp Luân Pháp Giải
Giảng Pháp tại Bắc Kinh trong buổi lễ xuất bản
sách Chuyển Pháp Luân
Ngày 4 Tháng Giêng năm 1995
Zhuan Falun Fajie
Teaching the Fa in Beijing at the
Zhuan Falun Publication Ceremony
(January 4, 1995)

 

12/27/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

03/23/1997

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp trong buổi họp tại New York (Phần IV)
Ngày 22 tháng 3 năm 1997
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at a New York Meeting March 22, 1997

09/16/2008    
Chua Dich
03/23/1997

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp trong buổi họp tại New York (Phần III)
Ngày 22 tháng 3 năm 1997
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at a New York Meeting March 22, 1997

09/05/2008    
Chua Dich
03/23/1997

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp trong buổi họp tại New York (Phần II)
Ngày 22 tháng 3 năm 1997
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at a New York Meeting March 22, 1997

08/26/2008    
Chua Dich
03/23/1997

PHÁP LUÂN PHẬT PHÁP
Giảng Pháp trong buổi họp tại New York
Ngày 22 tháng 3 năm 1997
FALUN BUDDHA FA
Teaching the Fa at a New York Meeting March 22, 1997

08/16/2008    
Chua Dich
03/23/1997

Pháp Luân Phật Pháp
Giảng Pháp Tại Thành Phố Nửu Ước
Teaching the Fa in New York City

 

02/14/2008

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

10/xx/1996

Giảng Pháp tại Pháp Hội Houston năm 1996
(Vấn Đáp Phần III) [10/1996]
Teaching the Fa in Houston 1996

 

03/31/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

10/xx/1996

Giảng Pháp tại Pháp Hội Houston năm 1996
(Vấn Đáp Phần II ) [10/1996]
Teaching the Fa in Houston 1996

 

03/14/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

10/xx/1996

Giảng Pháp tại Pháp Hội Houston năm 1996
(Vấn Đáp Phần I ) [10/1996]
Teaching the Fa in Houston 1996

 

02/28/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

11/26/2006

Giảng Pháp tại Pháp Hội Houston năm 1996
(Phần Giảng Pháp) [10/1996]
Teaching the Fa in Houston 1996

 

11/26/2006

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

 

11/11/1996

Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế Bắc Kinh
Teaching the Fa at the International
Experience-Sharing Conference in Beijing


02/05/2007
01/01/2007

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

 

10/05/1996

Giảng Pháp Đầu Tiên Tại Mỹ Quốc
Tại Vùng Vịnh San Francisco

First Fa Teaching Given in the United States


03/30/2009

Chua Dich

 
Chua Dich

Chua Dich

07/28/1996

Giảng Pháp Trong Ngày Lễ Thành Lập
Hội Pháp Luân Đại Pháp Tân Gia Ba [1996]

[1996]
Teaching the Fa at the Founding Ceremony of the Singaporean Falun Dafa Association


06/25/2007
Chua Dich
 
Chua Dich
Chua Dich

00/00/1996


Pháp Luân Đại Pháp Giảng Pháp tại Sydney

(Câu hỏi và trả lời)

Falun Dafa Lecture in Sydney

11/10/2009


Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

00/00/1996


Pháp Luân Đại Pháp Giảng Pháp tại Sydney

Falun Dafa Lecture in Sydney

06/10/2009


Chua Dich
Chua Dich

Chua Dich

           
     

Ghi chú:

  1. Trên đây liệt kê danh sách tất cả những kinh văn của Sư phụ viết tính từ bài Dự (30-12-2002) trở về sau. Những bài kinh văn ngắn viết trước đó được tập hợp trong cuốn Pháp Luân Phật Pháp - Tinh tấn yếu chỉ, và Pháp Luân Phật Pháp - Tinh tấn yếu chỉ 2.
  2. Tất cả các bản dịch đều trong trạng thái ‘không chính thức’, tức là chưa qua thẩm duyệt của Phật Học Hội cũng như Sư phụ; đây là học viên người Việt dịch và đăng; chúng có thể được hiệu chỉnh trong tương lai, do vậy, quý vị nên thỉnh thoảng quay lại kiểm tra.
  3. Tất cả các bài dịch Hán-Việt và Việt dịch từ tiếng Hán là được trích ra từ www.falundafa.org